هسته ی علمی مهندسی پزشکی

هسته ی علمی مهندسی پزشکی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد

برنامه های آتی گروه از این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

اتصال اینترنت برقرار نیست