هسته ی علمی مامایی

هسته ی علمی مامایی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد (گروه جامعه ی مامایی)

برنامه های آتی گروه از این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

اتصال اینترنت برقرار نیست