هسته ی علمی علوم آزمایشگاهی

هسته ی علمی علوم آزمایشگاهی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد (گروه جامعه ی دانش آزمایشگاهی)

برنامه های آتی گروه از این صفحه اطلاع رسانی خواهد شد.

اتصال اینترنت برقرار نیست