فعالیت های هسته ی علمی

ایستگاه پایش سلامت بسیج دانشجویی

ایستگاه پایش سلامت توسط معاونت علمی علوم پزشکی بسیج دانشجویی دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد در تاریخ 22 بهمن ماه 1397 برگزار شد.

در این ایستگاه داوطلبین اعضای هسته های علمی پرستاری، مامایی و علوم آزمایشگاهی به عنوان کادر درمان شرکت داشته و از ساعت 8 صبح تا ساعت 12 ارائه ی خدمات کردند.

کارگاه کنترل کیفی تفسیرجواب آزمایشات تشخیص طبی

کارگاه کنترل کیفی تفسیرجواب آزمایشات تشخیص طبی در دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد برگزار شد.

تاریخ : 1398/02/14

کارگاه بخیه

کارگاه آموزش انواع بخیه و پانسمان فشاری در دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد برگزار شد.

تاریخ : 1398/02/05

کارگاه تعیین جنسیت جنین و عوارض آن

کارگاه تعیین جنسیت جنین و عوارض آن در دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد برگزار شد.

تاریخ : 1398/02/02

کارگاه نمونه گیری مجموعه ی سرپرستار

کارگاه آنالیز ادرار در دانشگاه آزاد اسلامی قم واحد 15 خرداد برگزار شد.

تاریخ : 1397/12/18

اتصال اینترنت برقرار نیست