فارماکولوژی

اشکال دارویی:

Injection:5ooou/ml,10,000u/ml

موارد مصرف:

هپارین در پیشگیری و درمان ترومبوز ورید های عمقی و ترومبوآمبولی ریوی، جلوگیری از انعقاد خون در گردش خون خارج بدن طی جراحی قلب و روش های دیالیز، به عنوان داروی کمکی در درمان آنژین ناپایدار، آمبولی شریانی محیطی و کاهش خطر بروز ترومبوز مغزی و مرگ در بیمارانی که دچار حمله پیشرونده شدید و ناگهانی می شود مصرف می شود این دارو همچنین به عنوان پیشگیری در اعمال جراحی ارتوپدی و جراحی عمومی بکار می رود.

اتصال اینترنت برقرار نیست