انگل و قارچ شناسی

تشخیص آزمایشگاهی بیماری قارچی آسپرژیلوس

تشخیص آسپرژیلوس مهاجم در بیماران سرطانی و پیوندی دشوار است. در اکثر موارد تشخیص بر پایه یافته های بالینی ،رادیولوژی ،میکروب شناسی و هیستوپاتولوژی استوار است. این نتایج می‌تواند یک کشت مثبت قارچی از نمونه های استریل بدن ،مشاهده طیف قارچی، در بیوپسی بافتی، یافته های رادیولوژی و هیستوپاتولوژی باشد جستجوی آنتی ژن های قارچی و استفاده از تکنیک pcr در تشخیص آسپرژیلوس مهاجم به کار رفته است ولی در حال حاضر این روش ها به طور روتین در آزمایشگاه ها استفاده نمی شود.

شروع چرخه ی زندگی انگل پلاسمودیوم با گزش پشه ی آنوفل شروع می شود که در طی آن اسپروزوئیت را وارد عروق خونی میکند.تعداد اندکی از اسپروزوئیت ها خود را به کبد می رسانند.در این مرحله آنتی بادی اصلی ترین نقش را برای جلوگیری از رسیدن اسپروزوئیت ها به کبد ایفا میکند.خصوصا آنتی بادی هایی ک بر ضد cirumsporozoitesurface protein هستند نقش موثری را ایفا می کنند.

 انگل هاي گوارشی میتواند عوارض هاي شدیدی داشته باشد در ادامه میتوانید با راه هایي برای از بین برد انگل هاي گوارشی داخل معده تالاب را دنبال نمایید .

اتصال اینترنت برقرار نیست