بیوشیمی

فیبرونکتین یک گلیکوپروتئین است که برای پیشبینی احتمال زایمان پیش از موعد به کار می رود. این پروتئین در مرز بین کیسه امنیون و بافت دسیوا که سطح داخلی رحم را می پوشاند ترشح می شود و سلامت جنین را تامین می کند. این ماده در زمان جنینی مانند یک چسپ لایه امنیون را به رحم می چسپاند. 

پیام رسان عصبی

پیام‌رسان‌های عصبی (به انگلیسی: Neurotransmitter) به مواد شیمیایی ویژه‌ای گفته می‌شود که در بدن تولید می‌شوند و پیام‌های عصبی را با گذشتن از فضای سیناپس از یک سلول عصبی یا نورون به سلول هدف می‌رسانند.

اتصال اینترنت برقرار نیست