فعالیت های هسته ی علمی

کارگاه کنترل کیفی تفسیرجواب آزمایشات تشخیص طبی

کارگاه کنترل کیفی تفسیرجواب آزمایشات تشخیص طبی

اتصال اینترنت برقرار نیست